Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. od 20.5.2022. (NN 57/2022) i Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN br.49/15 109/16, i 47/17 i 39/22) Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za upis učenika u I. razred srednje glazbene škole i u I. pripremni razred (PR I.)
za 2022./23. školsku godinu

Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula upisivati će učenike u I. razred srednje glazbene škole u programe kako slijedi:

 ProgramTrajanje godinaBroj učenika
Glazbenik flautist4 
Glazbenik harmonikaš4 
Glazbenik  pjevač4 
Glazbenik violinist4 
Glazbenik klarinetist4 
Glazbenik teorijski smjer4 
Glazbenik klavirist4 
Glazbenik gitarist4 
Glazbenik kontrabasist4 
Glazbenik udaraljkaš4 
Glazbenik saksofonist4 
UKUPNO: 1 razredni odjel 28

Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula upisivat će učenike u I. pripremni razred (PR I.) u programe kako slijedi:

 ProgramTrajanje godinaBroj učenika
Glazbenik  pjevač2 
Glazbenik klarinetist2 
Glazbenik kontrabasist2 
Glazbenik saksofonist2 
Glazbenik trubač2 
Glazbenik teorijski smjer2 
UKUPNO: 1 razredni odjel 26

UVJETI ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života.

Iznimno, u prvi razred za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do navršenih 22 godine života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

Iznimno, uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta učenik stariji od 18 godina može se upisati i u druge programe, osim prethodno navedenih programa, za koje viša dobna granica upisa nije utvrđena u članku 8. st. 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ br. 130/11.)

Za upis u prvi razred srednje glazbene škole uvjeti su:

a) završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. pripremni razred glazbene škole;

b) položen prijamni ispit glazbene darovitosti koji za instrumentaliste i pjevače obuhvaća ispit iz temeljne glazbene struke i solfeggia, a za struku glazbenik teorijskog smjera ispit iz solfeggia i propisanog sviranja klavira.

ZAHTJEVI NA PRIJAMNIM ISPITIMA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

Program za prijamni ispit svojom težinom mora odgovarati tehničkim i glazbenim zahtjevima 6. razreda osnovne glazbene škole (prema: Nastavni planovi i programi predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole), odnosno 2. pripremnog razreda.

Iznimno, kandidat za zanimanje glazbenik teorijski smjer koji nisu učili klavir kao temeljni predmet struke, mogu na prijamnom ispitu iz klavira svirati nešto lakši program.

Cijeli program na prijamnom ispitu izvodi se napamet.

Korepeticiju, ukoliko je potrebna, osigurava kandidat.

Napomena: Program koji se izvodi na ispitu učenici prijavljuju putem online Prijavnice programa na poveznici: https://forms.gle/AHTWGjZgV32y7shH7  (program treba prijaviti  najkasnije tri dana prije prijemnog ispita).

BODOVANJE NA PRIJAMNOM ISPITU

Za upis u programe glazbene umjetnosti s općeobrazovnim dijelom, kandidatima se vrednuje zajednički, dodatni i poseban element vrednovanja, opći uspjeh iz petoga i šestoga razreda osnovne glazbene škole ili dva razreda pripremnoga glazbenog obrazovanja te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti.

Prijamni ispit za upis u I. razred srednje glazbene škole za instrumentaliste i pjevače i obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia, a za učenike teorijskog smjera provjeru iz klavira i solfeggia. Na temelju prijamnog ispita moguće je steći najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnom ispitu je 70 bodova.

Kandidatima koji paralelno upisuju srednju glazbenu školu uz drugi obrazovni program, vrednuju se ocjene u prethodnoj glazbenoj školi (peti i šesti razred osnovne glazbene škole ili dva razreda pripremnoga glazbenog obrazovanja) te ostvareni rezultat na prijamnome ispitu glazbene darovitosti. Prag na ovom ispitu također iznosi 70 bodova

Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijamnome ispitu iz glazbene darovitosti.

POPIS NASTAVNIH PREDMETA I NATJECANJA KOJI SE BODUJU PRI UPISU U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE:

1.) predmeti koji se vrednuju pri upisu: glazbena kultura, likovna kultura i povijest

2.)  natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola: povijest

POPIS STRANIH JEZIKA

Učenici kao prvi obvezni strani jezik uče engleski, kao drugi obvezni talijanski jezik, dok njemački jezik odabiru u grupi izbornih predmeta.

Provjera znanja iz obveznog stranog jezika za učenike matičnog usmjerenja koji ga nisu učili u osnovnoj školi provest će se  30.6.2022. u 9 sati u Školi.

UVJETI ZA UPIS U PRIPREMNI RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Pravo na upis u prvi pripremni razred srednje glazbene škole imaju učenici stariji od 12 i mlađi od 15 godina života, a u skladu s kriterijima propisanima kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Iznimno, u prvi pripremni razred za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole, odnosno prvi razred srednje glazbene škole učenicima koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 8. stav. 1. do 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11).

U I. pripremni razred  upisuju se učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu, uz uvjet da polože prijamni ispit glazbene darovitosti koji obuhvaća ispit sluha, ritma i glazbenog pamćenja, a za program glazbenik pjevač uz navedene elemente ispit obuhvaća i izvedbu dvije vokalne skladbe po slobodnom izboru.

BODOVANJE NA PRIJAMNOM ISPITU

Kandidatima koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu, a upisuju pripremni program glazbenoga obrazovanja, vrednuje se samo konačni rezultat ostvaren na prijamnome ispitu glazbene darovitosti

Prijamni ispit za I. pripremni razred sadrži provjeru sluha, ritma i glazbenog pamćenja, a za glazbenika pjevača i izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodnom izboru. Na prijamnom ispitu može se ostvariti najviše 180 bodova, a minimalni prag je 100 bodova.

ZDRASTVENI ZAHTJEVI PO PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

PROGRAMTRAJANJEZDRAVSTVENI ZAHTJEVIPOTREBAN DOKUMENTKONTRAINDIKACIJE
Glazbenik pjevač, Glazbenik klarinetist, Glazbenik kontrabasist, Glazbenik rogist, Glazbenik saksofonist, Glazbenik trubač, Glazbenik teorijski smjer                    2    Uredan vid. Uredan sluh. Uredan glas i govor.Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Uredna funkcija dišnog sustava.  Uredna funkcija mišićno-koštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava.Fina motorika šaka i frstiju.Uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.  
Glazbenik flautist, Glazbenik gitarist, Glazbenik harmonikaš, Glazbenik pjevač, Glazbenik trubač, Glazbenik udaraljkaš, Glazbenik violinist, Glazbenik teorijski smjer, Glazbenik klavirist    4Uredan vid. Uredan sluh. Uredan glas i govor. Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Uredna funkcija dišnog sustava. Uredna funkcija mišićno-koštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava.Fina motorika šaka i frstiju. Uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.  

PROCEDURA PRIJAVE

Učenici se na temelju ovog natječaja prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole i I. pripremni razred elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) https://srednje.e-upisi.hr.

Detaljne upute mogu se pronaći ovdje:

https://srednjeadmin.e-upisi.hr/files/Publikacija_umjetni%C4%8Dke_i_sporta%C5%A1i.pdf

Učenici koji ove godine završavaju osmi razed

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole (učenici koji ove godine završavaju osmi razed) u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2022./2023. – Idemo u srednju!“.

Iznimno daroviti kandidati koji žele upisati srednju glazbenu školu, a još nisu završili redovito osnovno obrazovanje, za aktivaciju u sustavu trebaju se obratiti Školi na adresu voditeljsgs@gmail.com, i to najkasnije do 21. lipnja 2022. Škola će ih, uz registraciju, istodobno prijaviti za određeni program obrazovanja koji se u njoj izvodi.

Učenici koji žele upisati pripremni program, a još nisu završili redovito osnovno obrazovanje (učenici koji ove godine ne završavaju osmi razred) i učenici koji već pohađaju redoviti program obrazovanja srednje škole, za aktivaciju u sustavu trebaju se obratiti Školi na adresu voditeljsgs@gmail.com, i to najkasnije do 21. lipnja 2022. a nakon aktivacije, prijavljuju se za upis svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr.

 Nakon registracije za prijavu u sustav koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr. Ti kandidati svoju će prijavnicu moći dohvatiti na mrežnoj stranici https://srednje.e-upisi.hr te je u rokovima propisanim Odlukom o upisu u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. prenose u sustav ili dostavljaju srednjoj školi za prijenos u sustav.

Daljnji postupak prijava i upisa u srednje umjetničke škole ne razlikuje se od postupka prijava i upisa u srednje škole za redovite učenike te ga možete pronaći u publikaciji Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2022./2023. Idemo u srednju! – redoviti učenici.

Kandidati koji nisu redoviti učenici osnovne škole u RH

Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj,za registraciju se obraćaju Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Postupak registracije ovih kandidata detaljno je opisan u publikaciji za kandidate izvan redovitog obrazovnog sustava Republike Hrvatske.

https://srednjeadmin.e-upisi.hr/files/Publikacija_izvan%20redovitog%20sustava%20obrazovanja.pdf

Za prijavu u sustav koriste se mail adresom koju su unijeli prilikom registracije i lozinkom koju su unijeli na poveznici koju su dobili nakon registracije.

PARTICIPACIJA I OSTALI TROŠKOVI

Participacija u školskoj godini 2022./2023. za polaznike programa srednje škole i programa pripremne naobrazbe iznosi 2.000,00 kuna i plaća se u 10 jednakih obroka. Participaciju ne plaćaju učenici koji pohađaju samo srednju Glazbenu školu (matični učenici).

Mjesečna naknada za korištenje školskog instrumenta, osim blok flaute iznosi 110,00 kuna.

Učenici s teškoćama u razvoju, učenici čiji roditelji primaju socijalnu pomoć i učenici iz obitelji koje po članu zajedničkog kućanstva (roditelji/skrbnici i djeca) imaju prosjek primanja po članu obitelji manji od 2.000,00 kuna,  oslobođeni su plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta.

Ukoliko više djece iz iste obitelji pohađa Glazbenu školu Ivana Matetića-Ronjgova Pula za drugo dijete mjesečni iznos participacije umanjuje se za 50%, a za treće i svako iduće dijete roditelj/skrbnik oslobođen je plaćanja.                                                          

Iznimno, Školski odbor može donijeti odluku o oslobođenju  od plaćanja participacije za školovanje, naknade za korištenje školskog instrumenta ili umanjenju visine participacije za školovanje i u drugim slučajevima.                                

Učenik može upisati samo jedan program u umjetničkoj školi. Iznimno, daroviti učenici mogu pohađati i više od jednog temeljnog predmeta/programa, ako sami snose troškove toga obrazovanja.

Za polaznike drugog ili više temeljnih predmeta, a drugi ili svaki sljedeći temeljni predmet je na srednjoškolskoj razini – pripremnom obrazovanju cijena obrazovanja iznosi:

 1. ukoliko je razlika u temeljnom predmetu – 8.000,00 kuna
 2. ukoliko je razlika u temeljnom predmetu i korepeticiji – 10.000,00 kuna
 3. ukoliko je razlika u temeljnom predmetu i klaviru – 10.000,00 kuna
 4. ukoliko je razlika u temeljnom predmetu (instrument), klaviru i korepeticiji – 12.000,00 kuna
 5. ukoliko učenik upisuje teorijski smjer, a razlika predmeta je u predmetu klavir – 5.000,00 kuna
 6. ukoliko je razlika u temeljnom predmetu, klaviru obligatno i korepeticiji – 12.000,00 kuna

7)  ukoliko učenik upisuje teorijski smjer, a ima završeno osnovno glazbeno obrazovanje iz temeljnog predmeta klavir, uz uvjet da se zbog navedenog učenika ne formira posebna grupa za grupnu nastavu – bez participacije

Za polaznike drugog ili više temeljnih predmeta, a drugi ili svaki sljedeći temeljni predmet je na  srednjoškolskoj razini obrazovanja – srednja glazbena škola, cijena obrazovanja iznosi:

       1) ukoliko učenik upisuje 1. ili 2.r. srednje glazbene škole:

 • a razlika je u temeljnom predmetu – 8.000,00 kuna
  • a razlika je u temeljnom predmetu i korepeticiji – 10.000,00 kuna
 • ukoliko učenik upisuje 3. ili 4.r. srednje glazbene škole:
  • a razlika je u temeljnom predmetu – 10.600,00 kuna
  • a razlika je u temeljnom predmetu i korepeticiji – 13.00,00 kuna
  • a razlika je u temeljnom predmetu, klaviru obligatno i korepeticiji – 15.000,00 kuna
 • ukoliko učenik upisuje teorijski smjer, a pohađa ili je završio srednju glazbenu školu za temeljni predmet klavir ili orgulje, uz uvjet da se zbog navedenog učenika ne formira posebna grupa za grupnu nastavu – bez participacije
 • ukoliko učenik upisuje teorijski smjer, a pohađa ili je završio srednju glazbenu školu – temeljni predmet instrument:
 • ako je razlika u predmetu klavir obligatno u 1. i 2.r. srednje glazbene škole – 3.000,00 kuna
 • ako je razlika u predmetu klavir obligatno u 3.r. srednje glazbene škole – 5.000,00 kuna
 • ako je razlika u predmetu klavir obligatno u 4.r. srednje glazbene škole – 7.000,00 kuna

5) ukoliko učenik upisuje teorijski smjer, a pohađa ili je završio srednju glazbenu školu – temeljni predmet solo pjevanje:

–     u 1. i 2.r. srednje glazbene škole – 3.000,00 kuna –    u 3. i 4.r. srednje glazbene škole – 5.000,00 kuna.

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili osoba sudjeluje u priznatom državnom ili regionalnom obrazovnom programu razmjene učenika koje je odobrilo ministarstvo nadležno za obrazovanje ili u obrazovnom projektu koji vodi obrazovna ustanova

2. ako osoba ima odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, privremeni boravak iz humanitarnih razloga, privremeni boravak u druge svrhe, privremeni boravak osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a ili odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište,

3. ako je roditelj/skrbnik ili skrbnik te osobe diplomatski predstavnik strane države u Hrvatskoj;

4. ako je takva osoba ili roditelj/skrbnik ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj međunarodne zaštite;

5. ako je takva osoba ili roditelj/skrbnik ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

Kandidat strani državljanin iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije, a koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta, može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca.

Godišnji trošak školovanja učenika, stranog državljanina iz zemlje izvan  Europske unije koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta, u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula,  iznosi tri tisuće (3000,00) kuna.

Iznimno, osnivač može, na prijedlog školskoga odbora, donijeti odluku kojom učenika oslobađa obveze plaćanja troškova školarine.

UPISNI ROKOVI

Učenici se prijavljuju za upis i upisuju u I. razred u ljetnome i jesenskome upisnom roku, te u naknadnom roku za upis učenika nakon isteka jesenskog roka u programe u kojima je ostalo slobodnog mjesta.

LJETNI UPISNI ROK

Opis postupakaDatum
o Početak prijava kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu23. 5. 2022.
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu23. 5. – 1. 7. 2022.
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH1. 7. 2022.
o Početak prijava redovitih učenika u sustav23. 5. 2022.
o Početak prijava obrazovnih programa25. 6. 2022.
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere28. 6. 2022.
Provođenje prijamnih ispita: a)      Pismeni ispit iz solfeggia b)      Praktični dio prijamnog ispita (sviranje / pjevanje) c)      Usmeni ispit iz solfeggia1. 7. ’22. – teorija 8.30 – instrumenti 10.30
Provođenje prijamnih ispita za PR I. Ispit iz stranog jezika (na pisani zahtjev kandidata)30. 6. 2021. u 9 h
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis29. 6. – 4. 7. 2022.
o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete6. 7. 2022.
o Završetak prijava obrazovnih programa o Početak ispisa prijavnica7. 7. 2022.
o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice8. 7. 2022.
o Objava konačnih ljestvica poretka9. 7. 2022.
o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao11. 7. 2022. 10-12h 12. 7. 2022. 16-18h 13. 7. 2022. 9-11h
o Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok15. 7. 2022.
o Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok10. 8. 2022.

JESENSKI UPISNI ROK

Opis postupakaDatum
o Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa20. 8. 2022.
o Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH o Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu23. 8. 2022.
o Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)24. 8. 2022. 9-13h
o Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere22. 8. 2022.
o Provođenje prijamnih ispita: a)      Pismeni ispit iz solfeggia b)      Praktični dio prijamnog ispita (sviranje / pjevanje) c)      Usmeni ispit iz solfeggia23. 8. 2022.
Provođenje prijamnih ispita za PR I. Ispit iz stranog jezika (na pisani zahtjev kandidata)23. 8. 2022.
o Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis o Završetak unosa rezultata s popravnih ispita o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete24. 8. 2022.
o Završetak prijava obrazovnih programa o Početak ispisa prijavnica25. 8. 2022.
o Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) o Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice26. 8. 2022.
o Objava konačnih ljestvica poretka27. 8. 2022.
o Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) o Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao29. – 30. 8. 2022. 10-14h
o Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka1. 9. 2022.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

Opis postupakaDatum
o Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe23. 5. – 6. 6. 2022
o Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH23. 5. – 6. 6. 2022.
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu23. 5. – 17. 6. 2022.
o Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a26. 5. – 17. 6. 2022.
o Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata17. 6. 2022.
o Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav Provođenje prijamnih ispita: a)      Pismeni ispit iz solfeggia b)      Praktični dio prijamnog ispita (sviranje / pjevanje) c)      Usmeni ispit iz solfeggia23. 6. 2022. u 8h
o Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta24. 6. 2022.
o Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa25. 6. 2022.

Jesenski upisni rok

Opis postupakaDatum
o Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe16. 8. – 18. 8. 2022.
o Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH16. 8. – 18. 8. 2022.
o Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu16. 8. – 18. 8. 2022.
o Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a16. 8. – 18. 8. 2022.
o Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata18. 8. 2022.
o Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav Provođenje prijamnih ispita: a)      Pismeni ispit iz solfeggia b)      Praktični dio prijamnog ispita (sviranje / pjevanje) c)      Usmeni ispit iz solfeggia te unos rezultata u sustav19. 8. 2022. u 9h
o Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta20. 8. 2022.
o Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa20. 8. 2022.

Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka kandidata u NISpuSŠ-u, dostave liječničke svjedodžbe medicine rada, dokumenata temeljem kojih su ostvarili dodatna prava za upis kandidat ostvaruje pravo upisa u I. razred u školskoj godini 2022./2023.

Kandidati su obvezni u Glazbenu školu Ivana Matetića-Ronjgova Pula dostaviti dokumente u predviđenim rokovima, što Škola zatim potvrđuje u NISpuSŠ-u.

Kandidati koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima gube pravo upisa i upućuju se na sljedeći upisni rok.

Kandidat svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (https://srednje.e-upisi.hr). Roditelj/skrbnik ili kandidat  dužan je dostaviti upisnicu i potpisan Ugovor o participaciji  u Školu u utvrđenim rokovima.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOG ROKA

Kandidati, koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku u program obrazovanja u kojem je nakon jesenskog upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta.

O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odlučuje Upisno povjerenstvo Škole temeljem pisanog zahtjeva kandidata te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem Škole.

Prijava kandidata u naknadnome upisnom roku bit će od 2.-24. 9. 2022.god.

U Puli, 17. 6. 2022. godine

KLASA: 602-02/22-02/20

URBROJ: 2168-15-22-3