Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., KLASA:602-03/21-06/00015, URBROJ:533-05-21-0004 od 20.5.2021. god. i Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN br.49/15 i 47/17.) Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

za upis učenika u I. razred srednje glazbene škole i u I. pripremni razred (PR I.)
za 2021./22. školsku godinu

Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula upisivati će učenike u I. razred srednje glazbene škole u programe kako slijedi:

 ProgramTrajanje godinaBroj učenika
Glazbenik harmonikaš45
Glazbenik  pjevač43
Glazbenik violinist42
Glazbenik orguljaš41
Glazbenik teorijski smjer46
Glazbenik klavirist44
Glazbenik gitarist43
Glazbenik rogist42
Glazbenik trubač41
Glazbenik saksofonist41
UKUPNO: 1 razredni odjel 28

Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula upisivat će učenike u I. pripremni razred (PR I.) u programe kako slijedi:

 ProgramTrajanje godinaBroj učenika
Glazbenik  pjevač27
Glazbenik klarinetist22
Glazbenik kontrabasist22
Glazbenik saksofonist22
Glazbenik trubač22
Glazbenik teorijski smjer25
Glazbenik rogist21
Glazbenik flautist22
Glazbenik tubist21
Glazbenik udaraljkaš21
Glazbenik violist21
UKUPNO: 1 razredni odjel 26

Učenici se na temelju ovog natječaja prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole i I. pripremni razred elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr(NISpuSŠ).

Za upis u prvi razred srednje glazbene škole uvjeti su:

a) završeno osnovno glazbeno obrazovanje ili II. pripremni razred glazbene škole;

b) položen prijamni ispit glazbene darovitosti koji za instrumentaliste i pjevače obuhvaća ispit iz temeljne glazbene struke i solfeggia, a za struku glazbenik teorijskog smjera ispit iz solfeggia i propisanog sviranja klavira.

Učenici upisuju prvi razred srednje glazbene škole do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života. Iznimno, u prvi razred za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do navršenih 22 godine života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.

Iznimno, uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta učenik stariji od 18 godina može se upisati i u druge programe, osim prethodno navedenih programa, za koje viša dobna granica upisa nije utvrđena u članku 8. st. 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ br. 130/11.)

ZAHTJEVI NA PRIJAMNIM ISPITIMA ZA UPIS U PRVI RAZRED SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE

Program za prijamni ispit svojom težinom mora odgovarati tehničkim i glazbenim zahtjevima 6. razreda osnovne glazbene škole, odnosno 2. pripremnog razreda.

Iznimno, kandidat za zanimanje glazbenik teorijski smjer koji nisu učili klavir kao temeljni predmet struke, mogu na prijamnom ispitu iz klavira svirati nešto lakši program.

Cijeli program na prijamnom ispitu izvodi se napamet.

Korepeticiju, ukoliko je potrebna, osigurava kandidat.

U I. pripremni razred  upisuju se učenici koji nisu pohađali i završili osnovnu glazbenu školu, uz uvjet da polože prijamni ispit glazbene darovitosti koji obuhvaća ispit sluha, ritma i glazbenog pamćenja, a za program glazbenik pjevač uz navedene elemente ispit obuhvaća i izvedbu dvije vokalne skladbe po slobodnom izboru.

Pravo na upis u prvi pripremni razred srednje glazbene škole imaju učenici do navršenih 15 godina života, a u skladu s kriterijima propisanima kurikulumom umjetničkog obrazovanja, odnosno položenim prijamnim ispitom. Iznimno, u prvi pripremni razred za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole, odnosno prvi razred srednje glazbene škole učenicima koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 8. stav. 1. do 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11).

POPIS STRANIH JEZIKA

Učenici kao prvi obvezni strani jezik uče engleski i njemački, kao drugi obvezni talijanski ili njemački jezik, dok mogu njemački jezik odabrati i kao  fakultativni predmet.

Provjera znanja iz obveznog stranog jezika za učenike matičnog usmjerenja koji ga nisu učili u osnovnoj školi provest će se 29. 6. 2021. u 10 sati u Školi.

ZDRASTVENI ZAHTJEVI PO PROGRAMIMA OBRAZOVANJA

PROGRAMTRAJANJEZDRAVSTVENI ZAHTJEVIPOTREBAN DOKUMENTKONTRAINDIKACIJE
Glazbenik pjevač, Glazbenik klarinetist, Glazbenik kontrabasist, Glazbenik rogist, Glazbenik saksofonist, Glazbenik trubač, Glazbenik teorijski smjer                    2    Uredan vid.Uredan sluh.Uredan glas i govor.Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.Uredna funkcija dišnog sustava. Uredna funkcija mišićno-koštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava.Fina motorika šaka i frstiju.Uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.  
Glazbenik flautist, Glazbenik gitarist, Glazbenik harmonikaš, Glazbenik pjevač, Glazbenik trubač, Glazbenik udaraljkaš, Glazbenik violinist, Glazbenik teorijski smjer, Glazbenik klavirist    4Uredan vid.Uredan sluh.Uredan glas i govor.Uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje.Uredna funkcija dišnog sustava. Uredna funkcija mišićno-koštanog sustava. Uredna funkcija srčano-žilnog sustava.Fina motorika šaka i frstiju.Uredna funkcija kože na šakama i podlakticama.  

Participacija u školskoj godini 2021./2022. za polaznike programa srednje škole i programa pripremne naobrazbe iznosi 2.000,00 kuna i plaća se u 10 jednakih obroka. Participaciju ne plaćaju učenici koji pohađaju samo srednju Glazbenu školu (matični učenici).

Kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022. – Idemo u srednju!“.

Kandidati koji žele upisati pripremne programe srednje škole, a još uvijek nisu završili redovito osnovno obrazovanje, kao i kandidati koji već pohađaju redoviti program srednje škole, za registraciju se trebaju obratiti Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula i to najkasnije do 24.6.2021. godine. Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr.

Kandidati koji žele upisati I. razred srednje glazbene škole, a već pohađaju redoviti program srednje škole, za registraciju se trebaju obratiti upisnom koordinatoru u svojoj srednjoj školi. Nakon registracije, za prijavu u sustav koriste se svojim elektroničkim identitetom iz sustava AAI@EduHr.

Kandidati koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje na elektroničku adresu srednja@azvo.hr ili na broj telefona 01/ 6274 877, kako je navedeno u publikaciji „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022. – Idemo u srednju!“.

Kandidati koji žele upisati umjetničke obrazovne programe, a nisu u sustavu redovitog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, moraju se obratiti Središnjem prijavnom uredu koji će im u sustavu omogućiti prijavu takvih obrazovnih programa.

Kandidati koji se žele upisati u I. razred u školskoj godini 2021./2022., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Postupak priznavanja završenog osnovnog obrazovanja u inozemstvu za učenike koji se upisuju u Glazbenu školu Ivana Matetića-Ronjgova Pula provodi Škola.

Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije može se upisati kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;

2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;

3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;

4. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;

 5. ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;

 6. ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;

 7. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj azila;

 8. ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

Kandidat strani državljanin iz zemalja izvan Europske unije, koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta može se upisati kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca.

Godišnji trošak školovanja učenika, stranog državljanina iz zemlje izvan  Europske unije koji ne ispunjava ni jedan od navedenih uvjeta, u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula,  iznosi tri tisuće (3000,00) kuna.

BODOVANJE NA PRIJAMNOM ISPITU

I. pripremni razred sadrži prijamni ispit za provjeru sluha, ritma i glazbenog pamćenja, a za glazbenika pjevača i izvedbu dviju vokalnih skladbi po slobodnom izboru. Na prijamnom ispitu može se ostvariti najviše 180 bodova, a minimalni prag je 100 bodova.

I. razred srednje glazbene škole sadrži prijamni ispit za instrumentaliste i pjevače i obuhvaća provjeru iz temeljnog predmeta struke i solfeggia, te za učenike teorijskog smjera provjeru iz klavira i solfeggia. Na temelju prijamnog ispita moguće je steći najviše 170 bodova, a minimalni prag na prijamnom ispitu je 70 bodova.

Ako dva ili više kandidata imaju isti ukupan broj bodova, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijamnome ispitu iz glazbene darovitosti.

POPIS NASTAVNIH PREDMETA I NATJECANJA KOJI SE BODUJU PRI UPISU:

1.) predmeti koji se vrednuju pri upisu: glazbena kultura, likovna kultura i povijest

2.) predmet koji samostalno određuje srednja škola iz natjecanja u znanju koje se vrednuje pri upisu:       povijest

UPISNI ROKOVI

Učenici se prijavljuju za upis i upisuju u I. razred u ljetnome upisnom roku.

LJETNI UPISNI ROK

Opis postupakaDatum
Dostava   osobnih   dokumenata   i svjedodžbi  za  kandidate  izvan redovitogasustava obrazovanja RH Središnjemu prijavnome uredu24. 5. –1. 7. 2021.
Završetak  registracije  za  kandidate  izvan  redovitogasustava obrazovanja RH26. 6.2021.
Početak prijava redovitih učenika u sustav24. 5. 2021
Početak prijava obrazovnih programa25.6.2021.
Završetak prijave programa koji zahtijevaju dodatne provjere28.6.2021.
Provođenje prijamnih ispita: a)      Praktični dio prijamnog ispita (sviranje / pjevanje) b)      Pismeni i usmeni ispit iz solfeggia Unos rezultata u sustav.  29.6.2021 u 12.00 sati     instrument u 16.00 sati solfeggio
Provođenje prijamnih ispita za PR I. Unos rezultata u sustav.30.6.2021. u 11 sati
Provjera stranog jezika (engleskog i talijanskog) za učenike matičnog usmjerenja koji ga nisu učili u osnovnoj školi – provodi se u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula, Mletačka 3           29. 6.2021. u 10 sati
Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)1. 7. 2021.
Unos prigovora na unesene ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis5. 7. 2021.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete6. 7. 2021.
Završetak prijava obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica7. 7. 2021.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice9. 7. 2021.
Objava konačnih ljestvica poretka10. 7. 2021.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu i potpisivanje Ugovora o participaciji12. 7. 2021. od 9 do 11 sati 13. 7 .2021. od 16 do 18 sati
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok15. 7. 2021.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok10. 8. 2021.

JESENSKI UPISNI ROK

Opis postupkaDatum
Početak prijava u sustav i prijava obveznih programa21. 8. 2021.
Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH23. 8. 2021.
Dostava osobnih dokumenata, svjedožbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)25. 8. 2021.   23. 8. 2021.
 Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtjevaju dodatne provjere24. 8. 2021.
Provođenje prijamnih ispita: a)      Praktični dio prijamnog ispita (sviranje / pjevanje) b)      Pismeni i usmeni ispit iz solfeggia Unos rezultata u sustav.25. 8. 2021. u 12.00 sati instrument, u 16.00 sati solfeggio
Provođenje prijamnih ispita za PR I.25.8.2021. u 9 sati
Provjera stranog jezika (engleskog i talijanskog) za učenike matičnog usmjerenja koji ga nisu učili u osnovnoj školi – provodi se u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula, Mletačka 3           25.8.2021. u 10 sati
Unos rezultata prijamnih ispita u NISpuSŠ25. 8. 2021.
Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatne prava za upis Završetak unosa rezultata s popravnih ispita Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 25. 8. 2021.  
Završetak prijava obrazovnih programa Početak ispisa prijavnica26. 8. 2021.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu) Brisanje s liste kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice27. 8. 2021.  
Objava konačnih ljestvica poretka28. 8. 2021.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedožba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) i potpisivanje Ugovora o participaciji  30. 8. 2021. od 9 do 11 sati 31. 8. 2021 od 16 do 18 sati .
Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka1. 9. 2021.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuje se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe24.5.-14.6. 2021.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja Republike Hrvatske24.5.-7.6.2021.
Dostava osobnih dokumenata i svjedožbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu24.5.-14.6. 2021.
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ24.5.-17.6.2021.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata17.6.2021.
Provođenje prijamnih ispita: a)      Praktični dio prijamnog ispita (sviranje / pjevanje) b)      Pismeni i usmeni ispit iz solfeggia Unos rezultata u sustav.23.6.2021. u 8 h
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta.21. – 24.6.2021
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa25.6.2021.

Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuje se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe16.-17.8.2021.
Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH16.-17.8.2021.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu16.-17.8.2021.
Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata18.8.2021
Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ16.8-18.8.2021.
Provođenje prijamnih ispita: a)      Praktični dio prijamnog ispita (sviranje / pjevanje) b)      Pismeni i usmeni ispit iz solfeggia Unos rezultata u sustav.19.8.2021. 8.30h
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta21.8.2021.
Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa21.8.2021.

Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka kandidata u NISpuSŠ-u, dostave liječničke svjedodžbe medicine rada, dokumenata temeljem kojih su ostvarili dodatna prava za upis kandidat ostvaruje pravo upisa u I. razred u školskoj godini 2021./2022.

Kandidati su obvezni u Glazbenu školu Ivana Matetića-Ronjgova Pula dostaviti dokumente u predviđenim rokovima, što Škola zatim potvrđuje u NISpuSŠ-u.

Kandidati koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima gube pravo upisa i upućuju se na sljedeći upisni rok.

Kandidat svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr). Roditelj/skrbnik ili kandidat  dužan je dostaviti upisnicu i potpisan Ugovor o participaciji  u Školu u utvrđenim rokovima.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOG ROKA

Kandidati, koji ne ostvare pravo upisa u ljetnome ili jesenskome upisnom roku, mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku u program obrazovanja u kojem je nakon jesenskog upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ– u.

O upisu kandidata u naknadnome upisnom roku odlučuje Upisno povjerenstvo Škole temeljem pisanog zahtjeva kandidata te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici kandidata te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

Kandidati moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem Škole.

Prijava kandidata u naknadnome upisnom roku bit će od 2.-24. 9. 2021.god.

Pula, 14.6.2021. g.

KLASA: 602-03/21-01/38

URBROJ: 2168-16-21-3